Team

                

                                 

Marijke                                                        Maarten                                      Yasmina                                 Joeri

Architect                                                                                   Burgerlijk ingenieur architect                             Interieurstyliste                                               Technisch adviseur

Zaakvoerder van M/Architects                                                  Werfopvolging                                                   Klantenbegeleiding                                         Werfopvolging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij geven u als klant of kandidaat klant graag de informatie over onze onderneming die het wetboek Economisch recht in artikel III-74 vraagt:

Naam: M/Architects

Juridische vorm: BVBA

Adres kantoor: Mouterij 1 bus 1 3190 Boortmeerbeek

Adres maatschappelijke zetel: Ida Vermeulenstraat 23 3191 Hever

Telefoon: 015 63 97 98 

Email: info@marchitects.be

Website: www.marchitects.be

Ondernemingsnummer: BE 0840 595 268

Professionele titel: Architect (zaakvoerder: Marijke Van Loo: architect)

Land van toekenning van de titel: België

Beroepsorganisatie: Orde van Architecten van de provincie Vlaamsbrabant. De architect is onderworpen aan de deontologische code van de Orde van Architecten.

Algemene voorwaarden: onze voorwaarden worden besproken bij de contractbespreking. Deze voorwaarden zijn in het nederlands opgesteld.

De Belgische wetgeving is erop toepasselijk, en betwistingen worden voor een Belgische rechtbank behandeld (RPR Leuven). Bij de ondertekening buiten het bureau heeft de klant een herroepingsrecht gedurende 14 dagen.

Verzekering: Een polis Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij Protect NV, verzekeringsmaatschappij met adres te 1080 Brussel, Jetse Steenweg 221.

Privacyverklaring

M/Architects bvba verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

M/Architects bvba verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en dossierbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opmaak vergunningaanvragen, offerteaanvragen bij externe adviseurs of aannemers, … ).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming en artikel 6.2. (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Enkel indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met de overheid of andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte;

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en dossierbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en de tienjarige aansprakelijkheid van architecten).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@marchitects.be

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Deze informatie is op 04/04/2020  laatst aangepast.